Access chirurgie

Access chirurgie


“Access” betekent toegang. Onder access chirurgie verstaan we dan ook alle ingrepen die ervoor zorgen dat er gemakkelijker toegang gekregen wordt tot de bloedvaten. Poortkatheter (port-a-cath) : Indien er regelmatig medicatie via een infuus in de ader toegediend moet worden, zoals bijvoorbeeld bij chemotherapie, kan een poortkatheter geplaatst worden om herhaaldelijke prikken en ontstekingen van de aders te voorkomen.

 

Poortkatheter (port-a-cath)

Indien er regelmatig medicatie via een infuus in deader toegediend moet worden, zoals bijvoorbeeld bij chemotherapie, kan eenpoortkatheter geplaatst worden om herhaaldelijke prikken en ontstekingenvan de aders te voorkomen. Deze poortkatheter bestaat uit een kleinreservoir, waaraan een buisje vastzit. Het buisje wordt via een ader terhoogte van de schouder tot tegen het hart geschoven. Na koppeling tussenhet reservoir en het buisje, wordt het reservoir onderhuids in de borstgeplaatst. Door het reservoir aan te prikken, kan medicatie wordentoegediend. De ingreep gebeurt via een klein sneetje onder hetsleutelbeen.

De ingreep wordt uitgevoerd onder lokale verdoving tijdenseen opname van enkele uren in het dagziekenhuis.


Pacemaker

Bij een onregelmatige of vertraagde hartslag kan uwhartspecialist opteren voor een pacemaker. Deze stimuleert het hart bijeen te trage hartslag. Een pacemaker bestaat uit één of twee elektrodendie tot in het hart worden geplaatst via een ader ter hoogte van deschouder. Deze elektroden worden vervolgens verbonden met een batterij,welke onderhuids wordt ingeplant ter hoogte van de borststreek. Deingreep gebeurt via een klein sneetje onder het sleutelbeen. De ingreepwordt uitgevoerd onder lokale verdoving. Na de ingreep is observatie van24 uur in het ziekenhuis noodzakelijk. 


AV-fistel of dialysefistel

Bij slechtwerkende nieren kiest jouw nierspecialistin sommige gevallen voor dialyse. Dit is een behandeling waarbij defunctie van de nier wordt overgenomen door een machine. Hiervoor is eengemakkelijke toegang tot de aders van de arm nodig. Om die reden zullen weeen verbinding maken tussen een slagader en een ader in jouw arm (fistel),waardoor de ader groter wordt en makkelijker is om aan te prikken. Dezekleine ingreep gebeurt ambulant onder lokale verdoving via eenklein sneetje in de pols of elleboog. Na de aanleg van de fistel moet dezenog “rijpen”. Het duurt dan ook zes tot acht weken voor de fistelbruikbaar is.


Dialysekatheter

Indien dringend gestart moet worden met dialyse is ergeen tijd meer om eerst een fistel aan te leggen. We plaatsen dan eenbuisje ter hoogte van een ader in de hals. Deze ingreep gebeurt via eenklein sneetje in de hals, doorgaans onder lokale verdoving. Via dit buisjekan vervolgens de dialysebehandeling worden opgestart.