Veneuze chirurgie

Veneuze chirurgie


Bloed bevat zuurstof en voedingsstoffen die uw lichaam nodig heeft om goed te kunnen werken. Het bloed stroomt vanuit het hart via de slagaders door de haarvaten naar de aders. Slagaders, haarvaten en aders vormen een uitgebreid netwerk waardoor het bloed overal in ons lichaam kan komen. Via de aders stroomt het zuurstofarm bloed terug naar de longen. In de benen bestaat het adernetwerk uit diepe aders, oppervlakkige aders en huidaders.


U kan op de consultatie vaat- en thoraxheelkunde terechtvoor oppuntstelling en behandeling van diepe en oppervlakkige veneuzetromboses.


Bij een diepe veneuze trombose ontstaat er eenbloedstolsel in de grotere aders van benen, armen of bekken. Het bloedstolsel zetzich vast aan de wand van een bloedvat, het belemmert de bloedstroom en kan dewand van het bloedvat beschadigen. Door de trombose kan de adergedeeltelijk of volledig verstopt worden. De uitgebreidheid van de diepveneuze trombose wordt bepaald met een duplex echografie. De behandelingvan een diep veneuze trombose is meestal een conservatieve behandeling meteen combinatie van antistollingstherapie en compressietherapie. Inuitzonderlijke gevallen dient chirurgisch ingegrepen te worden. Tijdens deraadpleging wordt besproken welke mogelijke behandelingen er zijn, devoor- en nadelen daarvan en de resultaten die u kunt verwachten.  

Een oppervlakkige veneuze trombose (tromboflebitis) iseen trombose in een oppervlakkige vene, meestal in een ader van deonderbenen, maar het kan ook elders voorkomen. De uitgebreidheid van de oppervlakkigeveneuze trombose wordt bepaald met een duplex echografie. De behandeling vaneen oppervlakkige veneuze trombose is meestal een conservatievebehandeling met lokale anti-inflammatoire gel in combinatie met eenelastische compressiekous. Bij een uitgebreide oppervlakkige veneuze trombose wordteen behandeling gestart met antitrombose inspuitingen gedurende 30 dagen incombinatie met compressiekousen.

infobrochure veneuze trombose

 

Oedeem van de benen

U kan op de consultatie vaat- en thoraxheelkunde terechtvoor oppuntstelling en behandeling van oedeem van de onderste of bovensteledematen.

infobrochure oedeem


Rusteloze benen

U kan op de consultatie vaat- en thoraxheelkunde terechtvoor oppuntstelling en behandeling van rusteloze benen. 

infobrochure rusteloze benen


Embolisatie van een varicocele 

Als de aders rond de teelbal uitzetten, vormt zicheen varicocele.  Mogelijke klachten zijn een zwaar, oncomfortabel,soms pijnlijk gevoel aan de zaadbal. Dit is het gevolg van de uitgezettebloedvaten. Deze zijn meestal goed voelbaar bij warm weer of bij het nemenvan een warme douche. Uitgezette aders rond de teelbal zorgen ervoor datdeze te warm worden. Dit heeft invloed op de vruchtbaarheid. De meestvaricoceles zijn aantoonbaar bij lichamelijk onderzoek. Als een varicocelewordt vermoed, bijvoorbeeld bij onbegrepen onvruchtbaarheid, kanaanvullend onderzoek worden uitgevoerd. Een echografie van de bloedvatenin de zaadbal laat zien of een varicocele aanwezig is. Indien deklachten, het klinisch onderzoek en het duplexonderzoek wijzen in derichting van een varicocele wordt een percutane flebografie van het bekkenaangeraden. Tijdens dit onderzoek worden de  bekkenvenen in beeldgebracht. Tijdens het onderzoek kan aansluitend een embolisatieuitgevoerd worden van de zieke aderen van het bekken.


Embolisatie van een vena ovarica syndroom

Als de aders in de buik uitzetten vormt zich eenkluwen rond de baarmoeder / blaas / eierstokken. Indien dit klachten geeft,spreekt men van een vena ovarica syndroom. Mogelijke klachten zijn eendrukkende pijn of zwaartegevoel in de onderbuik, toenemende klachten bijlangdurig rechtstaan, bij vrijen en bij menstruatie, zadelpijn bijfietsen, drukkend gevoel op de blaas, vergelijkbaar met een blaasontstekingen spataders in de schaamstreek. Tijdens de consultatie zal uw arts uwbekken en benen onderzoeken.

Een duplex onderzoek van het bekken en de benen is nodigom de uitgebreidheid van de aderen in te schatten en het verloop te kennenvan de aders. Indien de klachten, het klinisch onderzoek en hetduplexonderzoek wijzen in de richting van een vena ovarica syndroom wordt eenpercutane flebografie van het bekken aangeraden. Tijdens dit onderzoekworden de  bekkenvenen in beeld gebracht. Tijdens het onderzoek kanaansluitend een embolisatie uitgevoerd worden van de zieke aderen van het bekken.